© Oksinum Group

อาหาร (เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากทะเล)

- อาหารทะเลแช่แข็ง

- เนื้อแช่แข็ง

- เนื้อไก่แช่แข็งและตีนไก่

- ของแช่แข็งทุกประเภท