©Oksinum Group

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทของเราได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่ดำเนินการในนามของโลก มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง) ตามสถานการณ์ทางธุรกิจของแต่ละโครงการที่ดำเนินการอยู่