© Oksinum Group

ผลิตภัณฑ์โลหะรีไซเคิลและกระดาษ

เศษเหล็ก อะลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์โลหะทั้งหมด

เศษกระดาษ -ลังกระดาษ

แท่งอลูมิเนียม