© Oksinum Group

ผลิตภัณฑ์ป่าไม้

  • ไม้สับ (สำหรับ MDF และชีวมวล) (ไม้สน ไม้ยาง ไม้ยูคาลิปตัส ไม้บีช)
  • ไม้อัด
  • ไม้ท่อน (ไม้สน ไม้บีช ไม้สนสปรูซ ไม้ยูคาลิปตัส)